This website uses cookies to offer services, collect data from the website visitors and to personalize advertisements. By using this website, you consent to the use of cookies.

Zásady zpracování osobních údajů

Provozovatelem internetových stránek je společnost Integrated Medical Solitions a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 044 52020, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20991 (dále jen „IMS“). 
Než začnete tyto internetové stránky používat, přečtěte si, prosím, pečlivě tyto zásady zpracování osobních údajů, ve kterých je vysvětleno, jakým způsobem mohou být zpracovávány vaše osobní údaje v souvislosti s návštěvou těchto internetových stránek. 

1. Principy a zásady


IMS bere ochranu vašeho soukromí a osobních údajů velmi vážně a věnuje jí zvláštní pozornost. Osobní údaje získané během návštěv na našich internetových stránkách vždy zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Pokud se jakákoli část těchto zásad zpracování osobních údajů bude zdát nesrozumitelná nebo vyplyne-li potřeba dalšího podrobnějšího vysvětlení některé problematiky související se zpracováním osobních údajů, je možné obrátit se s Vaším dotazem na emailovou adresu: kontakt@inmeso.cz.

2. Správce osobních údajů a jeho identifikace


Správcem osobních údajů je společnost IMS, která odpovídá ze řádné zpracování vašich osobních údajů a plní povinnosti s tímto zpracováním související.

IMS můžete kontaktovat prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Inetegrated Medical Solutions a.s.
Jankovcova 1518/2
170 00 Praha 7 – Holešovice
e-mail: kontakt@inmeso.cz 
tel.: + 420 800 66 33 99

3. Zdroje osobních údajů


IMS prostřednictvím těchto internetových stránek shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje, které získává od Vás prostřednictvím cookies nebo vámi vyplněných kontaktních formulářů nacházejících se na stránkách. 

4. Kategorie zpracovaných osobních údajů zákazníků


V souvislosti s provozováním těchto internetových stránek může docházet ke zpracovávání následujících kategorií osobních údajů:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, podpis a v případě zahraničních zákazníků také stát,
b) kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefonní číslo.
c) údaje získané z cookies – blíže viz část 6 těchto zásad zpracování osobních údajů

5. Cookies


Využívání „cookies“
Tyto internetové stránky mohou za účelem optimalizace služeb, využitelnosti systémového výkonu a poskytování užitečných informací využívat tzv. „cookies".

Automaticky shromažďujeme a ukládáme informace do logů na Vašem počítači, kam patří informace o vaší internetové doméně (což může být Váš poskytovatel připojení k internetu), IP adrese (číslo přiřazené k Vašemu zařízení), zvoleném internetovém prohlížeči, operačním systému, poskytovateli internetového připojení (ISP), nastavení jazyka, o navštívených stránkách a době prohlížení, o datu a časovém otisku (datum a čas Vašeho vstupu na naše stránky), o internetové stránce, z níž jste bylo odkázáni na stránky.

Tyto informace používáme k efektivní správě stránek, k získávání informací o chování uživatelů na stránkách, k analýze trendů a shromažďování demografických dat o našich uživatelích jako celku. Informace, které takto nashromáždíme, je možné využít pro marketingové účely i pro komunikaci, například pro snadnější orientaci na stránkách. V případě, že společně s osobními údaji využíváme i tyto informace, tak ve spojení s osobními údaji s takovými informacemi nakládáme tak, jako by se jednalo o osobní údaje.

Co jsou to „cookies"?
„Cookie“ je malý soubor dat odeslaný z prohlíženého webu do internetového prohlížeče a je uložen na vašem pevném disku. Jakmile uživatel navštíví stejné internetové stránky znovu, cookie komunikuje se stránkami a oznámí jim, že uživatel již na stránce byl a základní informace o minulých aktivitách na této stránce. To našemu internetovému serveru umožňuje poskytnout uživateli internetové stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek byla pro uživatele více osobní, více přizpůsobená a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.

Jaké druhy cookies naše stránky využívají?
Na těchto stránkách může IMS využívat dva druhy cookies:

 • session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají se do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost těchto stránek povinné.
 • permanentní cookies (nebo tracking cookies): můžeme je využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách pro jednodušší a rychlejší navigaci. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek.

Cookies třetích stran
IMS může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. emailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto stránek.

Pixelový tag
Tyto stránky obsahují technologii pixelový tag („web beacon“). Tato technologie je transparentní grafický obraz, většinou o velikosti 1 pixel x 1 pixel, který je umístěn na internetových stránkách nebo v emailu. Používá se ke sledování chování na internetu u uživatelů navštěvujících dané stránky, případně když odesílají email. Technologie pixelového tagu se používá s pomocí technologií třetích stran, konkrétně na těchto stránkách s pomocí služeb Google Analytic, Seznam Sklik a Facebook Pixel. Pixelový tag umožňuje monitorování aktivit uživatele na těchto stránkách. Dále umožňuje sledovat, ze kterého počítače se uživatel k určité internetové stránce připojil, kdy a odkud (na úrovní stát/město).

Povolení a odmítnutí cookies a jiných obdobných technologií
U všech internetových stránek, které navštívíte, existuje možnost cookies přijmout nebo odmítnout. Toho dosáhnete změnou nastavení vašeho prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné. V případě jednotlivých internetových prohlížečů se řiďte pokyny v nápovědě prohlížeče, případně pokyny o vymazání cookies. Zamítnutí cookies může ovlivnit zobrazení některých prvků nebo funkčnost těchto internetových stránek.

6. Účel zpracování osobních údajů a zákonnost zpracování


Zpracování osobních údajů bez nutnosti udělení souhlasu:

a) pro účely smluvního plnění ve smyslu článku ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
- jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů zákazníka, který má zájem o uzavření smluvního vztahu s IMS 
- bez poskytnutí těchto osobních údajů zpravidla není možné smluvní vztah uzavřít a není tedy možné sjednanou službu zákazníkovi poskytnout,

b) zpracování na základě plnění právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
- IMS zpracovává v nezbytném rozsahu také osobní údaje, pokud jí tuto povinnost přikazuje zákon

c) zpracování na základě oprávněných zájmů IMS ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení
- zejména pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků IMS

Zpracování osobních údajů s udělením souhlasu:
Pokud k tomu udělíte souhlas, zpracovává IMS vaše osobní údaje také pro jeden či více vámi odsouhlasených účelů, zejm. marketingu.

Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a lze jej kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů můžete písemně přes e-mailovou adresu kontakt@inmeso.cz, nebo písemně dopisem zaslaným na adresu Intgrated Medical Solutions a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

7. Doba, po níž jsou osobní údaje zpracovány.


IMS zpracovává osobní údaje výhradně po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

U udělených souhlasů se zpracováním osobních údajů je doba zpracování osobních údajů 3 roky od udělení souhlasu, není-li v souhlasu výslovně uvedeno jinak.

IMS se při uchování osobních údajů řídí zásadou minimalizace údajů. V okamžiku, kdy odpadne účel zpracování osobních údajů nebo uplyne doba, po kterou je společnost IMS povinna nebo oprávněna osobní údaje uchovávat, osobní údaje jsou zcela vymazány ze systémů. Osobní údaje tak nikdy nejsou uchovávány nebo jinak zpracovávány déle, než je nezbytně nutné.

8. Příjemci osobních údajů


Osobní údaje jsou primárně zpřístupněny IMS jakožto jejich správci a jejím pověřeným zaměstnancům.

Při své činnosti využívá IMS služeb odborných specializovaných subjektů, například marketingových agentur, dodavatelů IT služeb a jiných dodavatelů. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj za IMS a výlučně v souladu s jejími pokyny. Jedná se zejména o tyto subjekty:

- ZONER software, a.s. – poskytovatel IT řešení
IMS předává osobní údaje také v případě plnění právní povinnosti (např. na žádost Policie ČR) nebo při ochraně svých práv (např. při vymáhání právních nároků).

K předání osobních údajů třetím osobám dochází vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a při dodržení nejvyššího standardu ochrany osobních údajů, který zajišťuje řádné zachování práv subjektů údajů a ochranu jejich soukromí.

Dochází-li k předání osobních do zemí, která nezajišťují odpovídající ochranu osobních údajů na úrovni ochrany v EU/EHP, garantuje IMS provedení nezbytných dalších bezpečnostních a ochranných opatření v souladu s požadavky GDPR, včetně používání standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Kopie dokumentů zachycujících tato opatření si můžete vyžádat u IMS písemně přes e-mailovou adresu kontakt@inmeso.cz nebo písemně dopisem zaslaným na adresu IMS Czech a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

9. Práva subjektů údajů


a) Právo na přístup k osobním údajům

Podle článku 15 Nařízení má subjekt údajů právo získat od IMS potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo k nim získat přístup. 
V rámci práva na přístup k osobním údajům má subjekt údajů dále právo na informaci o (a) účelu zpracování osobních údajů, (b) kategorii dotčených osobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, (d) plánované době uložení osobních údajů, (e) existenci práva požadovat od IMS opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů), (g) zdroji osobních údajů, (h) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a (i) o vhodných zárukách při předávání osobních údajů do zemí mimo EU/EHP.
Pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, má subjekt údajů právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. V případě opakované žádosti o poskytnutí kopie bude mít IMS právo účtovat přiměřený poplatek na úhradu vzniklých nákladů.

Jestliže subjekt údajů požádá o přístup k osobním údajům a související informace elektronickou formou, budou mu poskytnuty v běžně užívaném elektronickém formátu (.pdf, .doc, .xls), ledaže subjekt požádá o jejich poskytnutí v listinné podobě.  

b) Právo na opravu osobních údajů

Dle článku 16 Nařízení má subjekt údajů právo, aby IMS bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c) Právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má dle článku 17 Nařízení právo na to, aby IMS bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje a IMS bez zbytečného odkladu tyto údaje vymaže, pokud (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá udělený souhlas a neexistuje žádný další právní důvod zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti IMS, nebo (f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Práva na výmaz se však nelze domáhat, je-li další zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, pro určení, výkon, nebo obhajobu právních nároků IMS a z dalších důvodů předvídaných Nařízením.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dle článku 18 Nařízení má subjekt údajů právo žádat IMS, any omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, (b) zpracování osobních údajů považuje je protiprávní a žádá omezení zpracování, (c) IMS osobní údaje nadále nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo (d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dosud nedošlo k jejímu vypořádání.

Pokud dojde k omezení zpracování, IMS nebude údaje dále zpracovávat (s výjimkou jejich uložení), ledaže by k tomu udělil subjekt údajů souhlas či by bylo takové zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.
O zrušení omezení zpracování bude subjekt údajů ze strany IMS předem informován.

e) Právo na přenositelnost údajů

Dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů či v souvislosti se sjednáváním či plněním smlouvy, má subjekt údajů právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů má dále právo tyto údaje předat jinému správci nebo požádat IMS, je-li to technicky proveditelné, aby je tomuto jinému správci sama předala přímo. Jestliže by však výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod jiných osob, IMS nebude moci žádosti o přenos údajů vyhovět.

f) Právo vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

Dle článku 21 Nařízení má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, dochází-li ke zpracování na základě oprávněných zájmů IMS ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
V případech zpracování osobních údajů, kdy IMS neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebude IMS osobní údaje dále zpracovávat.

V případě, že subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou ze strany IMS osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány. 

g) Právo podat podnět/stížnost

S jakýmkoli podnětem či stížností týkající se zpracování osobních údajů se subjekt údajů může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto na dozorový orgán. Kontaktní údaje Úřadu na ochranu osobních údajů jsou:

Úřad pro ochranu osobních údajů
plk. Sochora 27
170 00 Praha 7
tel. č.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

10. Uplatnění práv subjektů údajů 


Jednotlivá práva uvedená v čl. 10 mohou subjekty údajů uplatnit u IMS písemně přes e-mailovou adresu kontakt@inmeso.cz nebo písemně dopisem zaslaným na adresu IMS Czech a.s., se sídlem Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Žádosti subjektů údajů IMS vyřeší nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne přijetí žádosti. V odůvodněných případech zejména s ohledem na rozsah žádosti je IMS oprávněna lhůtu k vyjádření prodloužit na 2 měsíce, přičemž o tomto opatření subjekt údajů v předstihu informuje.

11. Změna pravidel o ochraně osobních údajů 


V případě jakýchkoliv změn pravidel o ochraně osobních údajů, budeme tyto změny komunikovat na těchto stránkách. Proto je doporučujeme pravidelně kontrolovat.
Tento dokument je pravidelně aktualizován, datum poslední aktualizace 25. 5. 2018.

News

MONA 1.09 version launched 7th September 2017

07.09.2017

The version features following new features and options:

 • Calendar features have undergone an essential makeover aiming to facilitate and speed up appointment scheduling and management.
View more

MONA 1.08 version launched 25th July 2017

25.07.2017

The version features following new features and options:

 • New feature – communication with a spirometer. It enables to start new spirometer measurement, scan the result of the measurement and save it in the database, as well as examine the results and rewrite them in the outpatient card (decourse). The information is communicated via a standard GDT format.
 • New feature - outpatient card attachments. The new feature enables saving attachments (files) in outpatient cards. If you enclose the attachment to the outpatient card, a hypertext link to the attachment is automatically pasted in the decourse. You can either enclose the attachments directly or open a window listing all attachments (files) of the patient. In this window you can choose the attachment that you wish to enclose in the patient’s card.
 • The option to view patients from other surgeries, providing the surgery has been authorized to view (share) the patients whose cards were created in other surgeries (set / authorized in application details of the surgery whose patients are to be viewed by other surgeries).
 • Extension of configurable parameters within the application setting (a detailed list in the changelog).
View more

MONA 1.07 version launched 25th April 2017

25.04.2017

The version features following new features and options:

 • New feature – “inability to work”. It enables to create new temporary inability to work, take over existing work inability from other doctor, create a report of the treating doctor (including delegating the patient to another doctor) and terminate the inability to work. It supports both classical work inability paper forms and work inability e-forms, including direct communication with ČSSZ work inability portal (you can send the work inability forms or announcements from the application).
 • A new “App Parameters” window features parameters shared by the entire application. The window can be opened by clicking on the “App Parameters” icon (button) in the “Total Setting Overview”.
View more

MONA 1.06 version launched 3rd March 2017

03.03.2017

The version features following new features and options:

 • It enables to download, and view medication specification or patient information leaflet of the medication produced on large scale.
 • The code list of large scale production medication contains detailed information on the medication including information about the indication and prescription limitations and the evidence limit. 
 • Another new feature includes checking for indication, evidence and prescription limitations when choosing medication to prescribe. If the chosen medication involves one of the limitations, a dialog with the relevant announcement pops up.
 • Another new feature includes checking for indication, evidence and prescription limitations when choosing ZÚM / ZÚLP certificate medication. If the chosen medication involves one of the limitations, a dialog with the relevant announcement pops up.
 • A new window / form displaying all pictures of the patient. You can view the window by clicking on “Picture” icon in the outpatient card. In the window you can not only manage the pictures (create, adjust and delete pictures) but also choose pictures to enclose in the outpatient card record.
 • Medication history – a new window displaying all medication the patient has been prescribed or given based on ZÚM / ZÚLP certificate or used in inoculation.
View more